Kečkovce


   
   
   
   
   
   
   
   
   

  

Štatistika obyvateľstva v obci Kečkivci

Rok

Obyvateľstvo spolu1)

Trvale obývané domy

Neobývané domy

Prameň

1572

 

daň z 0,5 porty

 

[16]

1588

 

daň z 3,5 porty

 

[16]

1600

 

13 + šoltys (š)

 

[16]

1618

 

39 + 3 š + fara a mlyn

 

[16]

1787

341

56

 

[13]

1828

491

63

 

[18]

1833

491

63

 

[1]

1839

538

 

 

[2]

1843

544

 

 

[2]

1851

499

 

 

[3]

1869

330

 

 

[13]

1881

370

52

 

[6]

1890

422

57

 

[14]

1900

449

61

 

[8]

1910

441

66

 

[13]

1921

414

66

 

[18]

1930

470

65

1

[12]

1940

505

74

 

[14]

1948

347

65

1

[22]

1950

334

65

 

[14]

1961

378

74

 

[14]

1970

373

76

 

[14]

1980

293

73

 

[15]

1991

223

61

20

[17]

2001

230

62

20

[19]

1)včítane osady Kuchtovce

 

Vierovyznanie obyvateľstva v obci Kečkovce

Rok

Obyvateľstvo spolu

Rímsko- katolícke

Grécko- katolícke

Pravo-

slávne

Židovské

Vyznanie nezistené 

Bez Vyznania

Prameň

1833

491

 

491

 

 

 

 

[1]

1839

538

2

539

 

7

 

 

[2]

1843

544

4

530

 

10

 

 

[2]

1851

499

5

486

 

8

 

 

[3]

1857

200

2

191

 

7

 

 

[2]

1871

184

3

173

 

8

 

 

[2]

1874

330

 

323

 

7

 

 

[2]

1881

370

 

352

 

14

 

 

[26]

1891

166

 

158

 

8

 

 

[2]

1893

422

 

411

 

11

 

 

[2]

1900

449

 

421

 

27

11)

.

[9]

1910

441

 

423

 

 

 

 

[26]

1919

441

 

427

 

14

 

 

[21]

1921

414

1

402

 

11

 

 

[18]

1930

470

 

461

 

9

 

 

[12]

1991

223

5

107

84

 

18

7

[17]

2001

230

9

101

104

 

82)

3

[19]

1)  evanjelik ref.

2) 6 - Svedkovia Jehovovi  

 

Národnostné zloženie obyvateľstva v obci Kečkovce

rok

obyvateľstvo spolu

česká

sloven-ská

ukra-jinská

rusín-

ska

ruská

židov-

ská

róm-

ska

neme-

cká

iná

Prameň

1881

370

 

6

 

333

 

 

 

 

 

[26]

1900

449

 

1

 

403

 

 

 

27

18

[9]

1910

441

 

 

 

398

 

 

 

 

 

[26]

1919

441

 

 

 

431

 

 

 

 

10

[21]

1921

414

4141)

 

 

 

 

 

 

 

 

[18]

1930

470

 

 

 

 

4282)

9

27

 

6

[12]

1980

293

 

126

165

 

1

 

 

 

 

[15]

1991

223

4

136

13

68

 

 

 

 

2

[17]

2001

230

5

150

5

56

2

 

11

 

1

[19]

1) všetci Čechoslováci

2) ruská (rusínska, maloruská, ukrajinská)

Literatúra